ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerji maliyetlerini azaltın, iklimin korunmasına katkıda bulunun, sorumlu davranın…
ISO 50001 enerji yönetim sistemi, kuruluşların enerji kullanımını daha iyi yönetmelerine yardımcı olur. ISO 50001 enerji politikasının geliştirilmesi ve uygulanması, enerji kullanımı için hedefler belirlenmesi ve bunlara ulaşmak için eylem planları oluşturulmasını içerir. Buna, yeni enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin uygulanması, enerji atıklarının azaltılması veya enerji maliyetlerini düşürmek için mevcut süreçlerin iyileştirilmesi de olabilir. ISO 50001, Enerji yönetim sistemleri- Kullanım kılavuzluğundaki gereklilikler, organizasyonlara etkin bir enerji yönetimi sistemi geliştirmek için tanımlanmış bir çerçeve sağlar. Diğer ISO yönetim sistemi standartlarında olduğu gibi, sürekli gelişme için “Plan-Yap- Kontrol İşlemi” (PUKO) sürecini takip eder. ISO 50001, kuruluşların aşağıdakileri yapmasını sağlayan bir dizi gereksinim sunmaktadır:

 • Daha etkin enerji kullanımı için bir politika geliştirin
 • Bu politika ile uyumlu olacak enerji hedefleri belirleyin
 • Daha iyi anlamak ve daha doğru karar vermek için veri toplayın
 • Elde edilen sonuçları ölçün
 • Politikanın etkinliğini gözden geçirin
 • Enerji yönetimini sürekli iyileştirin

ISO 50001’in Yapı Taşları ve Amacı
ISO 50001 yönetim sisteminin amacı, kuruluşların kapsamlı bir enerji yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasına yönelik çabalarını desteklemek ve aynı zamanda enerji performanslarını sürekli iyileştirmektir. ISO 50001, Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesine dayanarak, tüm enerji ile ilgili hususların tanımlanması ve analizi, enerjinin akışını şeffaf hale getirir, maliyetleri düşürür ve sera gazı emisyonlarını azaltır. ISO 50001, organizasyonlara enerji ile ilgili hedeflerini takip etmelerinde sistematik, kapsamlı, hedefe yönelik ve sürdürülebilir bir şekilde yardımcı olur. ISO 50001 yönetim sisteminin yapı taşları:

 • Enerji politikasının belirlenmesi
 • ISO 50001 enerji planlama sürecinin yürütülmesi
 • Enerji hedeflerinin ve eylem planlarının tanımlanması
 • Sorumluluk ve kaynakların belirlenmesi
 • Sistematik kontrolün gerçekleştirilmesi
 • Tasarruf potansiyellerinin uygulanması
 • Enerji ile ilgili performansın iyileştirilmesi

ISO 50001’in temel yapısı, diğer yönetim sistemi standartlarına benzer ve bu nedenle, ISO 9001 veya ISO 14001’e göre mevcut yönetim sistemlerine entegre edilmesi kolaydır. Bu, kuruluşların sinerjiden yararlanmasını ve genel gereksinimleri ortak bir şekilde uygulamasına olanak tanır.

ISO 50001 Faydaları

Bir enerji yönetimi sisteminin uygulanması, basit bir organizasyon değişikliği ile sonuçlanır ve büyük yatırımlar yapılmadan önemli ölçüde tasarruf sağlanır.

 • Şeffaf enerji akışının sağlanması
 • Enerji akışının sürekli izlenmesi ile; enerji verimliliğinin sürekli kılınması
 • Tasarım ve satın alma uygulamalarının enerji performansıyla ilgili olarak değerlendirilmesi
 • Veri analizi vasıtasıyla enerji tasarrufu potansiyelinin belirlenmesi
 • Enerji maliyetleri ve sera gazı emisyonlarının azaltılması
 • Çalışanların farkındalığının artırılması
 • Yasal gerekliliklere uygunluğun sağlanması
 • Kuruluş imajına ve rekabetçi yapısına katkı sağlaması
 • Vergi avantajları sağlaması
 • Kuruluş modernizasyonu için itici güç oluşturması

ISO 50001’den kimler faydalanabilir? ISO 50001 hangi enerji sektörlerini kapsar?

 • İnşaat
 • Endüstriyel ürünler ve prosesleri
 • Yenilenebilir enerji santralleri
 • Enerji üretim santralleri
 • IT ve ev aletleri uygulamaları ve üreticileri
 • Rüzgâr ve güneş enerji santralleri
 • Ulaştırma sektörü

ISO 50001 Belgelendirme

Dünyanın enerji tüketimi ve ihtiyacı günden güne artıyor. Son 40 yılda iki kattan fazla artmış ve 2030 yılına kadar %30’a varan oranlarda artış öngörülüyor. Dünyadaki sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte ikisine tekabül eden olan enerji üretimi ve kullanımı iklim değişikliğinin başlıca nedeni. Enerji kullanımımızı azaltmak, sera gazı emisyonlarını düşürmenin en temel yolu ve böylece iklim üzerindeki negatif etkimizi azaltmak, aynı zamanda dünya ekonomisinin büyümesini sürdürmek ve herkes için enerji güvenliğini artırmak birlikte paralel olarak götürülebilir. Ayrıca finansal açıdan kuruluşların tasarruf etmesine de yardımcı olacaktır. ‘Climate Works Foundation’ tarafından hazırlanan ve iklim değişikliği ile mücadelede enerji verimliliğini gündeme getiren son bir araştırmaya göre, sera gazı emisyonlarının azaltımı sayesinde yapılacak toplam tasarruflar dünya genelinde; 2030 yılına kadar 2,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Bütün kuruluşlar için enerji maliyetleri artmaya devam ederken, enerji verimliliğine odaklanmak artık bir zorunluluk haline geldi. Tesisleriniz, ekipmanlarınız, araçlarınız ve ürünleriniz için ne kadar az enerji harcarsanız, o kadar rekabetçi yapınızı koruyabilirsiniz. Bunun yanı sıra; kaynakların sorumlu bir şekilde kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artan kullanımı, sera gazı emisyonlarında sürekli bir azalmaya yardımcı olmaktadır.

ISO 50001 enerji yönetim sistemi ile birlikte tutarlı enerji yönetimi, kuruluşların kendi yapılarında sistematik olarak enerji tasarrufu potansiyelleri geliştirmelerine ve gerekli önlemleri uygulamalarına olanak tanır. Buna ek olarak, ISO 50001; üst yönetime fırsatları belirleme ve toplumsal zorunluluklarını yerine getirme amaçlı rehberlik sağlar. Haziran 2011’de yayınlanan ISO 50001’in genel amacı, kuruluşları kapsamlı bir enerji yönetim sistemini kurma ve uygulama çabalarında desteklemek ve aynı zamanda enerji verimliliğini sürekli iyileştirmektir. ISO 50001, bir enerji planlama sürecinin uygulanması, enerji hedefleri ve aksiyon planlarının tanımlanması, kuruluş içindeki enerji akışının ayrıntılı kayıtlarının tutulması ve uygun izleme mekanizmalarının hayata geçirilmesine imkân tanır. Bir organizasyon içinde enerji akışı ve izleme için uygun mekanizmalar bulunmaktadır. Bunlar, enerji ile ilgili performansın sürekli iyileştirilmesi için temel oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra ISO 50001 enerji yönetim sistemi sayesinde; kuruluşlar bu alandaki yasal gereklilikleri kesin bir şekilde uygulanma imkanı bulurlar. Bu bağlamda, ISO 50001, organizasyonlara bir enerji yönetim sistemi yerleştirmesine ve enerjilerini daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olan stratejik bir araçtır.