ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle kalite sistemi terminolojisine göre; gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekir.

Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve desteklemelidir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (Food Safety Management System)

ISO (International Organization for Standardization) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000:2005 GGYS standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standartlarının yerini alabilecek ve tüm dünyada ISO 9001 gibi kabul görebilecek bir standart olması ön görülmektedir. Günümüzde güvenli gıda için sürekli artan bir müşteri talebi mevcuttur.

Standard, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ile sürekli iyileştirme ve Yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.

Ekipman, paketleme, temizlik ve katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar da dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için gerçek bir uluslararası standarttır. ISO 22000:2005 GGYS ayrıca ISO 9001 gibi kalite yönetim sistemi ile kendi gıda güvenliği yönetim sistemini birleştirmek isteyen kuruluşlar için de uygundur.

ISO 22000:2005 Belgesi neden alınır?

ISO 22000:2005 GGYS; parça, paketleme malzemesi, temizlik unsurları, katkı maddesi ve malzeme üreticileri gibi birbirleriyle ilişkili kuruluşlar dahil olmak üzere gıda zincirindeki tüm işletmeler için uygun ve gerçek anlamda uluslararası bir standarttır. ISO 22000:2005 GGYS aynı zamanda ISO 9001 gibi kalite Yönetimi sistemini bütünleştirmek isteyen şirketlere ve bu şirketlerin gıda güvenliği yönetimi sistemine yöneliktir.

Gıda Yönetimi sisteminizin ISO 22000:2005 GGYS 'nin gerekliliklerini karşıladığını belgelemenin kuruluşunuza şöyle yararları olur:

 • Global gıda tedariki zincirinde tüm kuruluşlar için geçerlilik sağlar.
 • Uluslararası bir standarttır.
 • Ulusal standartların uyumlaştırılması için potansiyel sağlar.
 • Mevcut perakende gıda güvenliği standartlarının çoğu gereksinimini karşılar.
 • HACCP prensiplerine uygundur.
 • Uluslar arasında HACCP kavramları iletişimini sağlar.
 • Üçüncü taraf sertifkikasyonu için çerçeve sağlayan net gerekliliklerle denetlenebilir bir standarttır.
 • Yasal gerekliliklere uyum sağlanır.
 • Tedarik zincirindeki ortaklarla tehlikeler hakkında iletişim kurma olanağı sağlar.
Yetersiz Gıda Güvenliğinin Sebep Olabileceği Zararlar:
 • Gıda zehirlenmeleri & bazen Ölüm
 • Müşteri şikayetleri
 • Zararlı canlıların üremesi ve çoğalması
 • Ziyan edilmiş gıda (Bozulma nedeniyle ziyan edilmiş gıda)
 • İşyerlerinin kapatılması sonucu katma değer ve iş kaybı.
 • Cezalar
 • Gıda zehirlenmesinden mağdur kesimlerin başlattığı sivil hareket
 • Kazanç kaybı

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin şirketlere kazandırdıkları
 • Tatmin olmuş bir müşterinin diğerlerini etkileyerek müşteri sayısını arttırması,
 • İyi bir ün,
 • Yükselmiş bir iş lapasitesi,
 • Kanunlara uygunluk
 • Daha uzun gıda raf Ömrü,
 • Daha iyi çalışma şartları,
 • Yüksek personel morali,
 • Artan kazanç.

ISO 22000:2005 GGYS STANDARDININ OLUŞTUĞU BÖLÜMLER
1.Kapsam
2.Atıf yapılan standartlar
3.Terimler ve tarifler
4.Kalite yönetim sistemi
4.1 Genel Şartlar
4.2 Dokümantasyon Şartları
4.2.1 Genel
4.2.2 Kalite
4.2.3 Doküman Kontrolü
5. Yönetimin Sorumluluğu
5.1 Yönetimin taahhüdü
5.2 Gıda güvenliği politikası
5.3 Gıda güvenlik yönetimi sisteminin planlanması
5.4 Sorumluluk ve yetki
5.5 Gıda güvenliği lideri
5.6 İletişim
5.6.1 Dış iletişim
5.6.2 İç iletişim
5.7 Acil durumlara hazırlıklı olma ve cevap verme
5.8 Yönetimin gözden geçirmesi
5.8.1 Genel
5.8.2 Gözden geçirme girdileri
5.8.3 Gözden geçirme çıktıları
6. Kaynak Yönetimi
6.1 Kaynakların Temini
6.2 İnsan Kaynakları
6.2.1 Genel
6.2.2 Yetkinlik, Bilinç ve Eğitim
6.3 Altyapı
6.4 İş ortamı
7.Güvenli ürünlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi
7.1 Genel
7.2 Önşart programlar
7.2.1 Genel
7.2.2 Önşart programları
7.2.3 Operasyonel önkoşul Programları
7.3 Tehlike Analizini Gerçekleştirmek için Ön Basamaklar
7.3.1 Genel
7.3.2 Gıda Güvenliği Takımı
7.3.3 Ürün Özellikleri
7.3.3.1 Çiğ materyaller, ingredientler ve ürüne temas eden materyaller
7.3.3.2 Son ürünlerin özellikleri
7.3.4 Amaçlanan Kullanım
7.3.5 Akış şemaları, proses basamakları ve kontrol tedbirleri
7.3.5.1 Akış şemaları
7.3.5.2 Proses basamaklar ve kontrol tedbirlerinin tanımlanması
7.4 Tehlike analizi
7.4.1 Genel
7.4.2 Tehlikelerin tespiti ve kabul edilebilir seviyelerin belirlenmesi
7.4.3 Tehlikelerin değerlendirilmesi
7.4.4 Kontrol tedbirlerinin seçimi ve değerlendirilmesi
7.5 OperasyonelÖnkoşul Programlarının Oluşturulması
7.6 HACCP Planının Oluşturulması
7.6.1 HACCP planı
7.6.2 Kritik kontrol noktasının belirlenmesi
7.6.3 Kritik kontrol noktaları için kritik limitlerin belirlenmesi
7.6.4 Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistem
7.6.5 İzleme sonuçları kritik limitleri aştığında gerçekleştirilecek faaliyetler
7.7 Önkoşul programları ve HACCP planını belirten dokümanların ve ön bilgilerin güncellenmesi
7.8 Doğrulamanın planlanması
7.9 İzlenebilirlik sistemi
7.10 Uygunsuzluğun kontrolü
7.10.1 Düzeltmeler
7.10.2 Düzeltici faaliyetler
7.10.3 Olası güvenli olmayan ürünlerin ele alınması
7.10.3.1 Genel
7.10.3.2 Teslim için Değerlendirme
7.10.3.3 Uygunsuz ürünlerin elden çıkarılması
7.10.4 Geri Çekme
8. Geçerlilik, doğrulama ve GGYS’nin iyileştirilmesi
8.1 Genel
8.2 Kontrol tedbiri kombinasyonlarının geçerliliği
8.3 İzleme ve Ölçmenin Kontrolü
8.4 GGYS doğrulama
8.4.1 İç denetim
8.4.2 Ayrı ayrı proseslerin doğrulama sonuçlarının değerlendirilmesi
8.4.3 Doğrulama aktivitelerinin sonuçlarının analizi
8.5 İyileştirme
8.5.1 sürekli iyileştirme
8.5.2 GGYS’i güncelleme