ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Ürün ve hizmet sağlayıcıları, çevre konusunda artan küresel farkındalık nedeni ile tedarik zincirlerini çevre dostu olması için baskı altındalar. Stratejilerini ve ekolojik kaygıları aynı potada eriten organizasyonlar rekabet avantajı kazanırlar. Şirketlerin bu anlayışı benimsemeleri, enerji ve ham madde tüketimlerini azaltır, geri dönüşümü sağlar, hava ve su kirliliğini önler ve çevre kanununa uygunsuzluktan kaynaklanabilecek cezaları minimize eder.

ISO 14001 standardı küçük ve büyük ölçekli organizasyonlara uygun bir çevre yönetimi sistemi standardıdır.

Planla-Yap-Kontrol Et-Uygula metodolojisine dayanan bu standart, çevrenin koruması, kirliliğin önlenmesi, atıkların en aza indirilmesini ve enerji ve malzeme tüketiminin azaltılmasını hedefleyen uygulamaları entegre etmek için sistematik bir çerçeve sunar.

Organizasyonunuzu sorumlu kurumsal vatandaş olarak göstermesinin yanı sıra; çevre kanun ve mevzuatlarına uygunsuzluktan kaynaklanan ceza riskini önemli ölçüde azaltır. Sistemi uygulamaya koyan şirketler, pazardaki konumunu güçlendirir, maliyetlerini düşürür ve çevreye karşı gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı da şirket içi motivasyonunu arttırır.

Neden ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi?
 • Firma saygınlığının ve pazar payının artması,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuata uyum sağlanması,
 • Çevreye karşı sosyal sorumluğun bir parçası olunması,
 • İyi bir çevresel denetim mekanizması,
 • Çalışanların çevre bilincinin gelişmesi ve motivasyonlarının artması,
 • Doğal kaynakların akılcı kullanımı,
 • Çevrenin korunması ve kirlenmesinin önlenmesi için kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,
 • Çevreye karşı bilinçli tüketicinin kazanılması,
 • Deprem, yangın, sel gibi afetlere, kazalara ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olunması,
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetlerin düşmesi,
 • Şirket imajının artmasını sağlar.

ISO 14001:2015 ÇYS STANDARDI AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLERDEN OLUŞMAKTADIR.
0.Giriş
0.1.Arka Plan
0.2.Çevre Yönetim Sisteminin Amacı
0.3.Başarı faktörleri
0.4.Planla-Uygulama-Kontrol Et-İyileştir Modeli
0.5.Bu Uluslararası Standardın İçerik Yapısı

1.Kapsam

2.Atıf Yapılan Standartlar

3.Terimler ve Tarifler
3.1.Liderlikle İlişkili Terimler
3.2.Planlama İle İlişkili Terimler
3.3.Destek ve Operasyon ile İlişkili Terimler
3.4.Performans Değerlendirme ve Gelişme ile İlişkili Terimler

4.Kuruluşun Bağlamı
4.1.Kuruluş ve Kuruluşun Bağlamını Anlama
4.2.İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerini Anlama
4.3.Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirleme
4.4.Çevre Yönetim Sistemi

5.Liderlik
5.1.Liderlik ve Taahhüt
5.2.Çevresel Politika
5.3.Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler

6.Planlama
6.1.Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.1.1.Genel
6.1.2.Çevresel Bakış
6.1.3.Uyum Zorunluluğu
6.1.4.Faaliyet Planlama
6.2.Çevre Hedefleri ve Hedeflere Ulaşmak için Planlama
6.2.1.Çevre Hedefleri
6.2.2.Çevre Hedeflerine Ulaşmak için Planlama Faaliyeti

7.Destek
7.1.Kaynaklar
7.2.Yetkinlik
7.3.Farkındalık
7.4.İletişim
7.4.1.Genel
7.4.2.İç İletişim
7.4.3.Dış İletişim
7.5.Dokümante Bilgi
7.5.1.Genel
7.5.2.Oluşturma ve Güncelleme
7.5.3.Dokümante Bilginin Kontrolü

8.Operasyon
8.1.Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.2.Acil Duruma Hazırlık ve Tepki

9.Performans Değerlendirme
9.1.İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme
9.1.1.Genel
9.1.2.Uygunluğun Değerlendirilmesi
9.2.İç Tetkik
9.2.1.Genel
9.2.2.İç Tetkik Programı
9.3.Yönetimin Gözden Geçirmesi

10.İyileştirme
10.1.Genel
10.2.Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.3.Sürekli İyileştirme